ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) | Y-Hub

วันนี้ Y-Hub ขอแนะนำทุนที่เพื่อนๆหลายคนกำลังรอคอย นั่นก็คือ ทุนจากรัฐบาลไทย ประจำปี 2563 

 

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 | Y-Hub

มีทั้งหมด 5 ประเภททุน

 

  1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

    มีจำนวน 68 หน่วยทุน รวม 69 ทุน

 

  1. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

    มีจำนวน 204 หน่วยทุน รวม 205 ทุน

 

  1. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

    มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

 

  1. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

 

  1. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 13 หน่วยทุน รวม 25 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ:

 

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๒ 

 

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน โดยมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๒ 

 

ปิดรับสมัคร:

        รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=ZQSbfyYV%2bcE%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

Related Posts