พลาดไม่ได้! ฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พลาดไม่ได้! ฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | Y-Hub

ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่ง ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ททท.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

 

พลาดไม่ได้! ฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | Y-Hub

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ของสถาบันการศึกษาเท่านั้น
  • ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า ๒ เดือนขึ้นไป
  • ททท. ไม่รับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

 

เอกสารที่ใช้: 

นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจง

ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

-ใบสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน >>download ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง<<

-จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

– รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และสำหรับใช้ติดบัตรแสดงตน เข้า-ออก อาคาร ๑ รูป)

 

วิธีการสมัคร: 

การยื่นใบสมัคร

– สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

– สถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

 

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

ระยะเวลารับสมัคร: 

ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้

  • ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม-๓๑ พฤษภาคม
  • ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.tat.or.th/th/career/internship

Related Posts